OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.spoltex.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 
Definice  
Tyto obchodní podmínky jsou určené výhradně pro internetový prodej zboží spotřebitelům.  
 
Kupující:  
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl  od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci  samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).  
 
Prodávající:  
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od  kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci  samostatného výkonu svého povolání (dále jen „prodávající“).  

OZ:  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
 

1. Kontaktní údaje  
Název e-shopu: www.spoltex.cz  
Provozovatel: SPOLTEX spol. s r.o.  
Sídlo: Tanvaldská 345, 463 11, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou  
IČ: 14866293  
DIČ: CZ14866293  
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem; oddíl C, vložka 190
Telefon: +420 485 161 027  
Email: spoltex@spoltex.cz  
ID DS: ufv3qfg  
Kontaktní adresa: Tanvaldská 345, 463 11, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou  

Seznam provozoven: ZDE 

Provozní doba: PO – PÁ  8 - 17 hod. 
 
Kodex chování: Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.  
 
Poprodejní servis: Prodávající neposkytuje kupujícím poprodejní servis.

 

2. Informace  
  Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží a  ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  
 
  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků.   
 
Informace o způsobech platby přijímaných prodávajícím jsou uvedeny na odkazu ZDE.  

  Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na dobírku.

  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  
 
  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  
 
  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.  
 
  Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení prodávaného zboží provedenému jinými kupujícími, pak zajišťuje a kontroluje autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení kupujících s konkrétními objednávkami, čímž je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného kupujícího. O konkrétním způsobu ověření recenzí bude prodávající informovat kupujícího na svých stránkách e-shopu. 

3. Objednávání a doručování zboží

  Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.  
Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby kupující na e-shopu prodávajícího vytvořil objednávku.

Tu je možné vytvořit následujícím způsobem:   
 
  Po výběru zboží na e-shopu prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Vložit do košíku“. Informace o ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky, kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve  shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.   
 
  Kupující v procesu objednávky uvede své identifikační a kontaktní údaje.   
 
  Objednávku je možné do okamžiku jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami je možné prostřednictvím stisku tlačítka „Koupit za <částka>“ objednávku dokončit.   
 
  Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně zavazuje k zaplacení zboží.  
 
  Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a odkaz na tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.    
 
  Prodávající rovněž vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě e-mailem v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.   
 
  Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající kupujícímu, pokud o to kupující požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy či vlastnosti prodávaného zboží nepřiměřené.   
 
  Prodávající odešle kupujícímu kompletní zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, a to tak, aby zboží dodal kupujícímu nejpozději do 30 dnů, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.  
 
  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.  

  Cena a způsob doručení: každý nakupující je informován v košíku našeho e-shopu. Pokud si u nás zákazník online zakoupí zboží a zvolí dopravu kurýrní službou, je cena dopravy 250 Kč vč. DPH v případě, že celková cena zboží vč. DPH nedosáhne částky min. 5000 Kč.
 
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží.  V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.  
 
  Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, s výjimkou odmítnutí při převzetí z důvodu zjevného poškození zboží, nebezpečí  škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo.   
V případě, kdy kupující nepřevezme zboží, je prodávající oprávněn při opakovaném doručení zboží na žádost kupujícího požadovat náhradu nákladů s tímto opakovaným doručením a zároveň pokud je zvolen způsob úhrady při převzetí, nebo při další objednávce učiněné kupujícím na tomto e-shopu, požadovat po takovém kupujícím platbu předem.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
 
  Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží nebo posledního kusu zboží (je-li v rámci jedné objednávky dodáváno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně), položky nebo části dodávky zboží (je-li zboží z několika položek nebo částí), nebo první dodávky pravidelně nebo opakovaně dodávaného zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  
 
  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.  
 
  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě, že bylo  kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného. 
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, to neplatí, pokud mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.   
 
  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Dojde-li u vráceného zboží ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je  nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči  kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.  
 
Výjimky:   
  Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit zejména u smluv:   
• na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným  souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a kupující byl poučen, že tím právo na odstoupení zaniká a prodávající mu poskytl potvrzení dle zákona;
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím  lhůty pro odstoupení a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
• na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
• na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí  na výchylkách trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
• na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby;
• na dodávku zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
• na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
• na dodávku zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil;
• na dodávku novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE >>.

  Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
  Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
 

5. Práva a povinnosti z vadného plnění  

Jakost při převzetí  
  Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství,  jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu,  pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, není dodáno s ujednaným  příslušenstvím, pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci; není vhodné k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu množstvím, jakostí, životností, funkčností, kompatibilitou a bezpečností, které může kupující rozumně očekávat a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; není kompletní, tj. není dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži či jiných pokynů, které mohl kupující rozumně očekávat nebo jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  Odpovědnost za vady zboží uvedené v § 2161 odst. 2 OZ se nepoužije, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.  
 
  Kupující může u prodávajícího vytknout vadu nejpozději do dvou let od převzetí zboží a uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku buď opravou, nebo dodáním nové věci bez vad, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 
  Prodávající může odmítnout vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny, nebo pokud vada není nevýznamná, právo od smlouvy odstoupit.  
 
  Při koupi použité věci může prodávající zkrátit lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění až na jeden rok od převzetí.  
 
  Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.  
 
  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním   
 
  U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.   
 
  Prodávající odpovídá za vady v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
 
  Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.  
 
  Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu  poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a zároveň, že vedle ujednaných aktualizací budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 OZ (jakost při převzetí), a bude na jejich dostupnost upozorněn po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu, a/nebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově.  
 
  To neplatí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.  
 
  Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.  
 
  Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, pak se má za to, že jsou digitální  obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.  
 
  Projeví-li se vada opakovaně nebo je-li vada podstatná, může kupující uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Další důvody pro uplatnění práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v bodě 6. Vyřízení reklamace.  
 
  Zaručí-li se prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.
 

6. Vyřízení reklamace 

  Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

  Formulář ke stažení zde: ZDE 

  V případě, že má prodávající provozovnu, pak zajistí v provozovně po celou provozní dobu přítomnost pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací.  
 
  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při  přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  
 
  Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.  
 
  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který pokud kupující věc koupil. 
  Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a kupujícího informuje o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající reklamaci v uvedené lhůtě nevyřídí včetně vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace, má kupující po uplynutí této lhůty právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.  
 
  Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.  
 
  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, a/nebo ji neodstraní dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, a/nebo je z prohlášení prodávajícího či okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě oprávněné reklamace zboží užívat.   
 
  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.  
 
  Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy
 

7. Ochrana osobních údajů  

  Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.  
 
Identifikační a kontaktní údaje správce  
 
  Společnost/Jméno a příjmení: SPOLTEX spol. s r.o., 
  Sídlo: Tanvaldská 345, 46311, Liberec 30  
  IČ: 14866293  
  DIČ: CZ14866293  
  Telefon: +420 777 731 481  
  E-mail: marketing@spoltex.cz  
 
Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování  
 
  Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, platební údaje.  
 
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR  plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.  
 
Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů  
 
  Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:  
a) smluvnímu dopravci Fofr ZDE, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e­mail, telefonní číslo;  
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu "Ověřeno zákazníky", do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu "Ověřeno zákazníky" dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu "Ověřeno zákazníky" může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.  
c) provozovateli portálu zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s., za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem ze strany zákazníka. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek dostupných ZDE. Proti  zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
d) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa;
e) smluvnímu poskytovateli e-shopu www.spoltex.cz spol. WPJ https://www.wpj.cz, díky kterému může kupující objednat naše zboží online, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;


Doba uložení  
 
  Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.  
 
  Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.  
 
  V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.  
 
Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům  
 
  Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:  
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto  osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;  
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;  
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění  smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;  
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;  
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;  
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.  
 
  Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.  
 
  V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 

8. Řešení sporů  
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
 
  Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz
 
  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  
 
  Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr
 
  Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. 
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.  
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává www.coi.cz
 

9. Ostatní  

Závěrečná ustanovení  
 
  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.  
 
  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.  
 
  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.  
Kupní smlouva včetně podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě bez možnosti přístupu kupujícího. Nicméně veškeré písemnosti, u nichž je zákonem vyžadována textová podoba, obdrží kupující e-mailem, kdy bude mít zajištěn trvalý přístup k nezměněným písemnostem. 
Doporučujeme tyto písemnosti, zejména objednávku a obchodní podmínky uložit pro pozdější použití.  
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 29.11.2023. 


  Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. výhradně pro internetový prodej zboží spotřebitelům. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 29.11.2023  do 28.11.2024. V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10. 

 

 

 

Načíst

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.